Tổ chức bộ máy An Toàn Vệ Sinh Lao Động

Theo Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động như sau:

“Điều 72. Bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

 1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.”

Ngoài ra tại Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn có hướng dẫn chi tiết về tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động như sau:

“Điều 36. Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

 1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:
 2. a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách;

 1. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng một trong các Điều kiện sau đây:
 2. a) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;
 3. b) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;
 4. c) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.”

 

Bộ máy ATVSLĐ: Đầy đủ nhất gồm các bộ phận (Xem chi tiết tại Văn bản pháp luật)

1/Hội đồng ATVSLĐ:

– Điều 75 Luật ATVSLĐ

2/Công Đoàn:

Điều 9 và Điều 10, Điều 13: Luật ATVSLĐ

-Luật Công đoàn

3/An toàn vệ sinh viên:

-Điều 74, chương II và chương III: Luật ATVSLĐ

4/Bộ phận ATVSLĐ:

-Điều 72 Luật ATVSLĐ

-Điều 36 của NĐ 39/2016

5/Phòng Y TẾ:

-Điều 73 Luật ATVSLĐ

-Điều 37 của NĐ 39/2016: Căn cứ lĩnh vực và số người lao động: Bố trí NV có chuyên môn y tế

6/Lực lượng ứng cứu khẩn cấp:

-Điều 79 Luật ATVSLĐ

-TT 19/2016/TT-BYT

  .
  .
  .
  .