Vì sao phải Huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động

Việc huấn luyện an toàn lao động trong bất cứ hoàn cảnh nào thật sự rất cần thiết. Điều này luôn có lợi cho người lao động tránh những rủi ro, mà còn cho doanh nghiệp:

Với doanh nghiệp:

-Giúp giảm thiểu các chi phí cho các sự cố cho con người lẫn máy móc.

-Phòng ngừa những tai nạn trong quá trình lao động.

-Giúp tăng năng suất lao động

-Tuân thủ những quy định của nhà nước, tránh gặp rủi ro về mặt pháp luật

Với người lao động: :

-Phòng ngừa những nhân tố gây hại cho người lao động.

-Giúp người lao động đánh giá được các nguy hiểm tại nơi làm việc.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG là yêu cầu bắt buộc theo Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 của Quốc Hội ban hành, Chính Phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP rằng người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

 

    .
    .
    .
    .