Chương trình đào tạo mới, dễ, nhanh và tiết kiệm nhất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1: Kinh tế Kế hoạch:

 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 3. KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU
 4. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 5. KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
 6. KẾ HOẠCH MARKETING
 7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phần 2: Quản trị Kinh Doanh & Marketing

 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH MARKETING
 3. BÁN HÀNG
 4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 5. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
 6. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
 7. MKT MIX & DIGITAL MKT
 8. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 9. BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG/SỰ KIỆN

Phần 3: Quản trị Hành Chánh & Nhân Sự

 1. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 2. TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM
 3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
 4. ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ
 5. CHÍNH SÁCH LƯƠNG
 6. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 7. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Phần 4: Quản trị Tài Chánh & Kế Toán:

 1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 3. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 4. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ
 5. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 6. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
 7. HỆ THỐNG THUẾ
 8. PHÁP LUẬT KINH DOANH

Phần 5: Quản trị Sản Xuất & Chất Lượng:

 1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 2. KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 4. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG
 6. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 7. QUẢN LÝ SẢN XUẤT
 8. TỔ CHỨC NHÀ MÁY
 9. CÁC THỦ TỤC/QUY TRÌNH CỐT LÕI CỦA VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Phần 6: Xây dựng và Phát triển doanh nghiệp bền vững

Phần 7: Tâm thức trong quản trị

Phần 8: Khởi nghiệp từ A đến Z

ĐÀO TẠO TRỌN GÓI HOẶC TỪNG HỌC PHẦN: QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP:

HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

 

HỘI ĐỒNG

 1. BAN KẾ HOẠCH
 2. BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ
 3. BAN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
 4. BAN KINH DOANH – MARKETING
 5. BAN SẢN XUẤT – CHẤT LƯỢNG

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

STT HỌ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ
1 NGUYỄN THỊ HOÀI VIỆT Thạc sĩ
2 PHAN HỒNG TÂM Tiến sĩ
3 VŨ MẠNH CƯỜNG Thạc sĩ
4 ĐẶNG MINH TRANH Thạc sĩ
5 ĐỖ THANH THỦY Tiến sĩ

 

HỘI ĐỒNG GIẢNG VIÊN

STT HỌ TÊN CHUYÊN NGÀNH
1 NGUYỄN THỊ HOÀI VIỆT THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

2 VŨ MẠNH CƯỜNG THẠC SĨ

KINH TẾ CHÍNH TRỊ

3 LÊ THỊ NAM PHƯƠNG THẠC SĨ

KINH DOANH QUỐC TẾ

4 HỨA TRUNG PHÚC THẠC SĨ

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

5 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH THẠC SĨ

LUẬT KINH TẾ

6 TRẦN TẤN TÀI THẠC SĨ

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

7 NGUYỄN BÍCH THỦY THẠC SĨ

VĂN HÓA HỌC

8 ĐỖ THANH THỦY TIẾN SĨ

KHOA HỌC KỸ THUẬT

9 ĐẶNG MINH TRANH THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

10 NGUYỄN VĂN THÔNG THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

11 MAI TRUNG KIÊN THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

12 NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

13 PHAN HỒNG TÂM TIẾN SĨ

KHOA HỌC KINH TẾ

 

14 TRẦN THANH TOÀN

TIẾN SĨ

KINH DOANH & QUẢN LÝ

TIẾN SĨ

KINH DOANH & QUẢN LÝ

 

15 NGUYỄN VŨ TRUNG THẠC SĨ

KINH DOANH & QUẢN LÝ

 

16 NGÔ THANH THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

17 ĐẶNG TRẦN NHƯ THỦY THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

  .
  .
  .
  .