Trí tuệ vi tế 5 – Con Đường Trí Tuệ

Hộ trì 4 – Con Đường Trí Tuệ
Năm lực chính là sức mạnh để chặn đứng, triệt tiêu vô minh, phiền não, bất thiện và làm sung mãn các khả năng tăng thượng các thiện lành. Chúng có khả năng hàng phục tất cả các thứ phiền não bằng tín, tấn, niệm, định, tuệ.
1. Tín là lòng tin được đặt trên chiều hướng với thiện pháp và đưa đến thoát khỏi bản ngã tham sân si và phiền não, tức là tin một các vững chắc, tin một cách như thật vào thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát. Lòng tin này được đặt trên nền tảng như thật không giống như lòng tin mù mờ, vô căn cứ. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận so sánh đối chiếu sáng suốt, của sự quan sát tư duy kỹ càng chứ không phải của tình cảm đam mê lú lẫn.
Con Đường Trí Tuệ không bao giờ bắt buộc ta tin một điều gì mà không tìm hiểu suy xét về nó, không giải thích tường tận rõ ràng về nó. Lòng tin có xét đoán, tìm hiểu một cách rõ ràng minh bạch thì lòng tin đó nó mới vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là nền tảng căn bản phát sinh phước thiện và phước trí.

2.Tấn là sự nỗ lực siêng năng, tinh tấn trong việc thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát mà ta đã lựa chọn, không bao giờ để cho thối lui. Nếu ta đã có lòng tin chắc chắn rồi mà không nỗ lực siêng năng tinh tấn thực hiện thì lòng tin suông trên lý thuyết đó sẽ trở thành vô dụng, không đưa ta thấy ra sự thật và thanh tịnh. Không vui sướng tự mãn với thành quả vừa đạt được trong lúc thực hành mà cho là vừa đủ, phải tiếp tục duy trì và tiến lên.

3. Niệm là trở về với thực tại ở đây và bây giờ, bỏ tà theo chánh, thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát giúp ta đạt được mục đích.

4. Định là khiến tâm trụ vào một nơi, một chỗ để lắng tâm yên tịnh, không cho tâm tán loạn, lang thang.

5. Tuệ là quán trí phát sinh được nhờ thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát, từ đó mà ta hiểu rõ được chân lý như thật của vạn pháp. Khi trí tuệ đầy đủ thì tất cả mọi thứ phiền não tự tiêu trừ và các năng lực thiện xuất hiện, thành tựu trọn vẹn mọi thứ cho đến lúc có đủ cả kinh nghiệm sinh tồn và tiến hóa.

Con Đường Trí Tuệ
Người trí tuệ không si mê.
Niệm là điều chỉnh/cân bằng tín và tuệ, tấn và định.
Quán là thấu hiểu sâu sắc, thấy rõ như thực, thấu rõ bản chất của đối tượng.
Thực hành Tĩnh lặng là thực phẩm nuôi dưỡng tâm.
Niệm là ghi nhận trọn vẹn, đầy đủ, đúng, không thêm bớt, không phán xét, khách quan, không xen vào lý trí và tình cảm chủ quan của mình.
Thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát là làm nguội lạnh từ từ bản ngã tham sân si và phiền não.
Cứ để mọi thứ vận hành tự nhiên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sao cho trong đó không có ta chen vào như mặt trời, mặt trăng, bốn mùa, núi rừng,. :vận hành không bản ngã mà theo luật tự nhiên.

.
.
.
.