Những lời dạy về điều hành – số 2

ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Việc xác định được một hệ thống chiến lược và kế hoạch thống nhất, hợp lý và linh hoạt là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn.

Chiến lược kinh doanh là nội dung tổng thể của một kế hoạch kinh doanh có trình tự, gồm một chuỗi các biện pháp, cách thức kinh doanh chủ yếu xuyên suốt một thời gian dài. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới việc thúc đẩy lợi nhuận cao nhất và sự phát triển của hệ thống kinh doanh.

Chiến lược kinh doanh là những kế hoạch bán hàng mà doanh nghiệp triển khai để phục vụ cho mục tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh cũng là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp có được hướng đi rõ ràng trong từng thời kỳ nhất định để đạt được mục tiêu dài hạn mà doanh nghiệp đã đề ra.

3 cấp độ chính của chiến lược kinh doanh

Có ba cấp độ của chiến lược kinh doanh thường được sử dụng đó là cấp doanh nghiệp, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng. Cả ba cấp tạo thành khung chiến lược của một tổ chức.

 1. Cấp doanh nghiệp

Các chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp là các kế hoạch chiến lược của ban lãnh đạo cấp cao nhất của một tổ chức.

Các chiến lược này là biểu tượng cho sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp và có tác động cơ bản đến hoạt động lâu dài của doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp thường hướng tới việc đưa ra các quyết định quan trọng như: tăng trưởng trong dài hạn, mua lại doanh nghiệp khác, đa dạng hóa và đầu tư.

 1. Cấp độ đơn vị kinh doanh

Các chiến lược ở cấp độ đơn vị kinh doanh cần phải phù hợp với chiến lược cấp doanh nghiệp,  nhưng những chiến lược ở cấp đơn vị kinh doanh sẽ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.

Ở cấp độ này, tầm nhìn và mục tiêu được chuyển thành các chiến lược cụ thể và là biểu tượng cho những cách thức một doanh nghiệp sẽ cạnh tranh trên thị trường.

 1. Cấp độ chức năng

Chiến lược kinh doanh ở cấp độ chức năng là các chiến lược của các bộ phận chức năng (sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển…). Các chiến lược này giúp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trong phạm vi doanh nghiệp, phục vụ cho việc giúp các chiến lược kinh doanh, chiến lược cấp doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Nhìn chung, các chiến lược ở 3 cấp độ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và cấp chức năng có một số những đặc điểm riêng biệt như sau:

Tiêu chí Cấp độ chiến lược kinh doanh
Cấp doanh nghiệp Cấp đơn vị 

kinh doanh

Cấp chức năng
Thời gian triển khai Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn
Mức độ rủi ro Cao Thấp Trung bình
Tính linh hoạt Cao Trung bình Thấp
Tính cụ thể Thấp Trung bình Cao
Tính đổi mới Cao Trung bình Thấp
Cấp đưa ra quyết định Cấp cao Cấp trung Cấp thấp
Khả năng thu lợi nhuận Cao Trung bình Thấp

Điều hành doanh nghiệp

  .
  .
  .
  .