Lập kế hoạch sản xuất

Các phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất bán hàng (trong khóa học giám đốc điều hành)

Trong thực tế doanh nghiệp rất có thể sử dụng nhiều phương pháp để tạo dựng kế hoạch, tuỳ thuộc vào ý định, yêu cầu mà công ty dùng các phương pháp khác nhau.

Phương pháp cân đối

Phương pháp này gồm các bước sau :

Bước 1: định hướng kỹ năng của doanh nghiệp, bao gồm kỹ năng sẵn có và khả năng bảo đảm có trong tương lai của doanh nghiệp và các thành phần sản xuất .

Bước 2: Cân đối giữa nhu cầu của thị trường và kỹ năng về các yếu tố để sản xuất.

Trong nền kinh tế thị trường, phương pháp cân đối được xác định bởi những yêu cầu sau:

-Cân đối được thực hiện phải là cân đối động. Cân đối để lựa chọn phương án tận dụng chứ không phải là cân đối theo phương án đã được chỉ định. Các yếu tố để cân đối là những thành phần biến đổi theo môi trường buôn bán, đó là nhu cầu của thị trường và kỹ năng có thể khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp trong kỳ dự án.

-Thực hiện cân đối liên hoàn, nghĩa là tiến hành nhiều cân đối kế tiếp nhau để bổ sung và điều chỉnh phương án cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh .

-Trước khi tiến hành cân đối toàn bộ các thành phần thì phải thực hiện cân đối trong những yếu tố trước. Kết quả cân đối tổng hợp phải là căn cứ để xác định năng lực sản xuất buôn bán của công ty và là cơ sở để định hướng hoặc điều chỉnh các phương án kinh doanh của công ty.

Phương pháp tỷ lệ cố định

Nội dung của phương pháp này là tính toán một số chỉ tiêu của năm dự án theo một tỉ lệ đã được xác định trong năm báo cáo trước đó. Theo phương pháp này doanh nghiệp sẽ coi tình hình của năm tạo dựng kế hoạch giống như tình hình của năm báo cáo đối với một số chỉ tiêu nào đó.

Phương pháp này cho thấy kết quả nhanh nhưng thiếu chính xác, vì thế chỉ nên tận dụng trong hoàn cảnh không đòi hỏi độ chính xác cao, và thời gian thực hiện kế hoạch không kéo dài.

Phương pháp lên kế hoạch từ việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng

Đây là một phương pháp lên kế hoạch có tính chất truyền thống và vẫn được sử dụng rộng rãi. Việc vận dụng phương pháp này đòi hỏi các nhà quản trị phải có cách xem xét, phân tích hệ thống và tổng thể nhiều vấn đề. Phải biết đặt hoàn cảnh của công ty trong bối cảnh kinh tế của các yếu tố ngoại lai. Cần xem xét các yếu tố sau:

-Các thành phần kinh tế như: Tổng sản phẩm quốc dân, mức đáp ứng tiền tệ…

-Sự phát triển về dân số, nhóm lứa tuổi , tình hình thay đổi thói quen trong cuộc sống .

-Các thành phần chính trị và pháp luật như luật canh tranh, luật thuế ..

-Sự biến động của thị trường và thái độ của người tiêu dùng, qui mô thị trường, chu kỳ vận động của thị trường, sự trung thành của người tiêu dùng, khả năng mua .

-Sự thay đổi của khoa học công nghệ, cấu trúc ngành như loại sản phẩm, cấu trúc giá, chi phí của các đối thủ cạnh tranh.

-Các đặc điểm về nguồn lực của doanh nghiệp như phần thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm, trình độ lao động, chi phí tiền lương, tình hình thu nhập, giá trị sản phẩm.

Phương pháp lợi thế vượt trội

Phương pháp này gợi mở cho các nhà quản trị khi xây dựng kế hoạch phải xem xét khai thác các lợi thế vượt trội để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi xây dựng kế hoạch doanh nghiệp cần phát huy lợi thế vượt trội trên các mặt sau:

-Lợi thế vượt trội trong chuyên môn tiêu thụ, trong việc triển khai các kênh phân phối hàng hóa với các đối tác doanh nghiệp khác.

-Lợi thế vượt trội trong sản xuất biểu hiện trong việc tăng cường liên doanh mối liên quan để phát huy chuyên môn hoá.

-Lợi thế vượt trội trong việc hợp tác nghiên cứu điều tra dự báo.

-Lợi thế vượt trội nhờ năng lực và trình độ của các nhà quản trị trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh cụ thể.

Phương pháp hình thức PIMS (Profit Impact Market Strategy)

Theo phương pháp này, khi xây dựng kế hoạch, các nhà xây dựng kế hoạch phải phân tích kỹ các vấn đề sau:

-Sức cuốn hút của thị trường như mức tăng trưởng thị trường, mật độ xuất nhập khẩu…

-Tình hình cạnh tranh: Đó là phần thị tương đối của công ty so với tổng thị trường của 3 đơn vị cạnh tranh lớn nhất .

Đây là chỉ tiêu mà phương pháp này dùng để phân tích cho từng loại hàng hóa của doanh nghiệp.

-Hiệu quả hoạt động của các hoạt động đầu tư: Tốc độ đầu tư, thu nhập trên mỗi hoạt động đầu tư.

-Sử dụng ngân sách của doanh nghiệp: Chi cho Marketing tiếp thị trong thu nhập, hệ số tăng sản xuất.

-Các đặc điểm của doanh nghiệp như: Qui mô hoạt động của công ty, mức độ phân tán của công ty.

-Vấn đề sau cùng là phân tích sự thay đổi: phần thị trường kết nối, giá cả, chất lượng sản phẩm và sự thay đổi sản lượng.

Phương pháp này nhằm định hướng tỉ suất lời so với vốn so với tổng vốn kinh doanh của từng hãng sản xuất chiến lược của doanh nghiệp để tạo dựng kế hoạch trên cơ sở phân tích các vấn đề trên .

Phương pháp phân tích chu kỳ sống của hàng hóa

Chu kỳ sống của sản phẩm là khung thời gian từ khi nó được đưa ra thị trường cho đến khi nó không còn tồn tại trên thị trường. Chu kỳ sống của hàng hóa được đặc trưng bởi 4 giai đoạn chủ yếu : Triển khai, phát triển, bão hoà và suy thoái .Tương ứng với mỗi giai đoạn là các vấn đề và cả cơ hội bán hàng. Do vậy, doanh nghiệp cần nắm vững đặc điểm của từng giai đoạn để lên kế hoạch sản xuất phù hợp vì mỗi giai đoạn của chu kỳ sống có mức độ tiêu thụ trên thị trường khác nhau.

………….

Liên hệIntelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .