Quy trình các bước lập kế hoạch nhân sự

Các bước lập kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp (trong khóa học giám đốc điều hành)

Mỗi bộ phận khác nhau sẽ có những yêu cầu công việc nhân sự khác nhau. Vì thế, việc lập kế hoạch nhân sự sẽ xem xét một cách có hệ thống các nhu cầu về nguồn nhân lực để vạch ra kế hoạch nhân sự nhằm đảm bảo đúng người, đúng việc.

Có các bước lập kế hoạch nhân sự:

Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Đây chính là công việc đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong tương lai.

Có thể thông qua mục tiêu, lĩnh vực hoạt động cũng như quy mô phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới để xác định nhu cầu nhân lực. Từ đó đưa ra được số lượng, chất lượng nguồn nhân lực và thời gian doanh nghiệp cần đến nguồn lực mới.

Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Nghiên cứu thị trường nhân lực ngoài công ty và cả nguồn nhân lực hiện có của công ty để đưa ra được những chỉ tiêu về:

 • Mặt bằng trình độ nhân lực hiện nay của doanh nghiệp, đã có gì và còn thiếu gì.
 • Thực trang nguồn nhân lực ngoài thị trường.
 • Độ gắn bó của nhân viên với công ty như thế nào? Có khả năng bỏ việc hay không?…
 • Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc… có thu hút được nguồn nhân lực tiềm năng hay không?

Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

So sánh nhu cầu nguồn nhân lực của công ty với thực trạng nguồn nhân lực để đưa ra quyết định tăng thêm hay giảm bớt nhân sự. Nếu cần tăng thì xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện

 • Kế hoạch phân bổ lại nhân sự: đề bạt ai, thuyên chuyển ai, cắt giảm ai…
 • Kế hoạch tuyển dụng

Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

Bước cuối cùng luôn luôn là đánh giá lại những gì mình đã làm được. Còn sai sót gì, thiếu gì và đưa ra cách khắc phục để hoàn thiện những kế hoạch sau.

Đồng thời đánh giá chênh lệch giữa kế hoạch và thực tiễn, đưa ra biện pháp hoàn thiện. Lúc này chúng ta cần ghi chép đầy đủ vào bảng kế hoạch nhân sự.

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

 

 

  .
  .
  .
  .