Kế hoạch chất lượng, giám đốc điều hành dự án cần nắm

Kế hoạch chất lượng nằm trong khóa học giám đốc điều hành

Thành quả quy hoạch chất lượng dự án là hình thành kế hoạch quản lý chất lượng, dựa vào thuật ngữ ISO thì kế hoạch quản lý chất lượng cần nêu rõ hệ thống quản lý chất lượng.

Ban quản lý dự án cần làm rõ như nào là chủ trương quán triệt chất lượng, nên nhấn mạnh vào việc kiểm soát chất lượng dự án, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

Kế hoạch chất lượng là tài liệu chỉ các trình tự hoạt động và nguồn lực, quy định phương pháp chất lượng chuyên môn đối với mỗi dự án và hợp đồng.

Kế hoạch chất lượng là sự sắp xếp có kế hoạch để đạt được mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng luôn có mục tiêu nhất định nhu cầu đặc biệt của dự án, hợp đồng.

Đảm bảo chất lượng dự án tốt

Do phạm vi và tính chất của mục tiêu không giống nhau nên kế hoạch chất lượng cũng có sự khác biệt rất lớn về mặt hình thức và nội dung. Ví dụ, kế hoạch kiểm nghiệm thường gặp và kế hoạch chất lượng dự án công trình nào đó, kế hoạch nghiên cứu khai thác sản phẩm…

Kế hoạch chất lượng là thành quả của hoạt động quy về chất lượng. Khi quá trình hoàn thành dự án mới có sự thay đổi so với thông thường (sản phẩm, hợp đồng); chỉ cần các ban, ngành có trách nhiệm giải quyết vấn đề đã có thể đạt được mục đích. Nhưng khi kế hoạch chất lượng yêu cầu thay đổi tương đối lớn thì kế hoạch đòi hỏi nhiều ban ngành hợp tác thực hiện; thậm chí, cần đề ra văn bản kế hoạch chuyên môn để thực hiện dự án đặc biệt.

Kế hoạch chất lượng là quy định về chuyên môn đối với các đơn vị liên quan khi thực hiện hợp đồng hoặc dự án nhất định trong hệ thống chất lượng. Những quy định chuyên môn này có thể yêu cầu nhiều hay ít đối với hệ thống chất lượng, đặc biệt là yêu cầu về dự án, sản phẩm hoặc hợp đồng. 

Khi không có hệ thống chất lượng chính thức thì chúng ta nên căn cứ vào yêu cầu của sản phẩm, dự án hoặc hợp đồng, dựa trên kế hoạch chất lượng chi tiết có liên quan đến tiêu chuẩn ISO để xác định rõ nhu cầu thực tế của các yếu tố tiêu chuẩn.

Khi yêu cầu quy định của kế hoạch chất lượng và hệ thống chất lượng tương tự nhau thì chúng ta phải ưu tiên chấp hành kế hoạch chất lượng.

Kế hoạch chất lượng nên phù hợp với nhu cầu khách hàng, phương thức thao tác của bên cung cấp và tính phức tạp trong hoạt động phải phản ánh kết quả quy hoạch chất lượng. Yêu cầu chất lượng toàn diện mà bên liên quan đưa ra phải phản ánh kế hoạch chất lượng.

Phương pháp chất lượng cần đảm bảo nguồn lực thích hợp và hoạt động cụ thể.

Thiết kế chất lượng phải thể hiện các yếu tố như xác định mục tiêu rõ ràng, quy định nghiêm ngặt, tính khả thi thiết thực, linh hoạt…

Kế hoạch chất lượng phải quy định cụ thể việc kiểm soát chất lượng toàn bộ quá trình hoạt động chất lượng như trình tự các bước công việc, phương pháp điều hành, phương pháp kiểm nghiệm, phối hợp nguồn lực, sắp xếp tiến độ và các ban ngành, nhân viên chịu trách nhiệm.

Về nội dung, nên tập trung vào các quy định về nguồn lực, quá trình, trình tự và kết cấu tổ chức đã đạt được mục tiêu đặc biệt. Mục tiêu đó chủ yếu bao gồm: Điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng, phương pháp cải tiến sau bán hàng, quá trình liên lạc hoặc khuyến khích, việc ủy quyền và trách nhiệm.

Mục đích còn gồm sách lược, chiến lược, vận hành, yếu tố thành công của dự án, tiêu chuẩn mức độ chất lượng, yêu cầu tài liệu quản lý chất lượng, quá trình thẩm tra và báo cáo, thẩm tra kế hoạch.

Nói một cách tổng thể, mục đích đó bao gồm việc đề ra kế hoạch quản lý, kiểm tra kế hoạch quản lý, thực thi, điều chỉnh và tổng kết.

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .