Quản lý chất lượng bằng quy trình như thế nào?

Quản lý chất lượng bằng quy trình trong khóa học giám đốc điều hành

Mặc dù khó định nghĩa nhưng chất lượng sản phẩm, dịch vụ thường được hiểu là khả năng đáp ứng được hoặc vượt quá nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng/nhà tài trợ với một mức phí hợp lý, trong một khoảng thời gian cho phép.

Do các dự án thường ở trong bối cảnh một công ty lớn hơn, nên chính sách chất lượng của công ty mẹ thường là nơi khởi đầu hợp lý khi lập kế hoạch chất lượng của dự án. Ví dụ, rất nhiều tổ chức đã áp dụng hệ thống chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO để quản lý chất lượng. Quản lý chất lượng bao gồm một vài quy trình như hình dưới đây:

Quy trình quản lý chất lượng bao gồm các giai đoạn sau:

–     Lập kế hoạch chất lượng (Quality Planning) – Xác định các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án và cách thức đạt được tiêu chuẩn đó, tập trung vào thiết lập yêu cầu khách hàng/ nhà tài trợ, thiết kế sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng những yêu cầu đó; thiết lập các mục tiêu chất lượng, định nghĩa các quy trình và thiết lập các biện pháp kiểm soát dùng trong giám sát các quy trình.

–     Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) – Thường xuyên đánh giá một cách có hệ thống chất lượng tổng thể của dự án trong quá trình thực hiện để các cổ đông tin rằng dự án sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra, cũng như các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia. Đảm bảo chất lượng là hoạt động theo hướng phòng ngừa.

–     Kiểm soát chất lượng (Quality Control) – Đánh giá các kết quả chất lượng cụ thể dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng và xác định cách nâng cao chất lượng, loại bỏ những nguyên nhân làm chất lượng không đảm bảo, được thực hiện trong suốt quy trình kiểm soát dự án.

Các phương pháp giám sát chất lượng bao gồm:

–     Thanh tra kiểm định định kỳ

–     Kiểm thử xác minh 

–     Kiểm tra chéo

–     Hợp duyệt chất lượng

–     Khảo sát những người có liên quan đến dự án /Nhóm trọng tâm.

 

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .