Kế hoạch tài chính

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (nằm trong khóa học giám đốc điều hành)

Lập Kế hoạch tài chính (KHTC) là nhiệm vụ xác định làm thế nào một doanh nghiệp sẽ có đủ khả năng để đạt được các mục tiêu của mình, và lập một chiến lược tiêu dùng/ tiết kiệm/ đầu tư chi tiết để đạt được những mục tiêu đó. Thông thường, một công ty lập KHTC sau khi tầm nhìn và mục tiêu đã được đề ra. KHTC mô tả từng hoạt động, tài nguyên, thiết bị và vật liệu cần thiết để đạt được các mục tiêu này, cũng như các khung thời gian liên quan. 

DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ XÂY DỰNG MỘT BẢN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH?

1.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cào Doanh thu – Chi phí – Lãi lỗ hàng ngày: Intelligence Way lập hàng ngày và đã triển khai nhiều doanh nghiệp

2.Bảng cân đối kế toán: Báo cáo tài sản của công ty: Tài sản, nợ và vốn góp

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cào dòng tiền của Công ty: tiền ra và tiền vào

KHTC có thể được tạo ra ngay sau khi tầm nhìn và mục tiêu đã được đặt ra, và phải dựa trên tầm nhìn cùng mục tiêu của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên để tạo ra một bản KHTC tốt có thể hỗ trợ tầm nhìn và mục tiêu của một tổ chức thì việc đầu tiên cần làm là xác định rõ ràng được giá trị ròng và dòng tiền hiện tại của doanh nghiệp.

Giá trị ròng và dòng tiền hiện tại của người đó càng được thể hiện và tính toán rõ ràng thì KHTC của họ càng tăng khả năng thành công. Một bản KHTC thường được đặt ra từ 1-5 năm, tuỳ theo các dữ liệu tài chính mà doanh nghiệp đã thu thập được trước đó. Chính vì lý do này, khi một công ty mới thành lập, nhà lãnh đạo chỉ nên lập bản KHTC cho 1 năm. Sau một thời gian có được các dữ liệu tài chính đáng tin cậy, doanh nghiệp đó mới nên tạo bản KHTC 3-5 năm hoặc hơn.

Để xác định giá trị ròng và dòng tiền hiện tại của một công ty thì nhà lãnh đạo cần đọc và hiểu rõ được các bản báo cáo tài chính của công ty họ (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhbản cân đối kế toán, và bản lưu chuyển tiền tệ). Các bản báo cáo đó nói lên điều gì và từ đó có thể tạo nên bản dự toán tài chính cũng như KHTC của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .