Các chỉ số tài chính

Năm bộ chỉ số tài chính doanh nghiệp (nằm trong khóa học giám đốc điều hành)

Gồm các Nhóm sau:

1/Tỷ lệ thanh khoản: Các tỷ số tài chính đo lường khả năng của công ty để trả nợ cho cả nghĩa vụ ngắn hạn và dài hạn. Các tỷ lệ thanh khoản phổ biến bao gồm:

 Tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn (đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn với tài sản hiện tại)

 Tỷ lệ kiểm tra axit = Tài sản hiện tại – Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn (đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty với tài sản ngắn hạn)

– Tỷ lệ tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn (đo lường khả năng của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản tương đương tiền)

– Tỷ lệ dòng tiền hoạt động = Dòng tiền hoạt động / Nợ ngắn hạn (là thước đo số lần công ty có thể trả hết các khoản nợ hiện tại bằng tiền mặt được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định)

2/Tỷ lệ đòn bẩy: Tỷ lệ đòn bẩy đo lường số vốn xuất phát từ nợ. Nói cách khác, tỷ lệ tài chính đòn bẩy được sử dụng để đánh giá mức nợ của công ty. Các tỷ lệ đòn bẩy phổ biến bao gồm:

Tỷ lệ nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản (đo lường số tiền tương đối của một tài sản của công ty được cung cấp từ nợ)

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả / Vốn cổ đông (tính toán trọng số của tổng nợ và nợ phải trả tài chính so với vốn cổ đông)

Tỷ lệ bảo hiểm lãi = Thu nhập hoạt động / Chi phí lãi vay (xác định mức độ dễ dàng mà một công ty có thể trả chi phí lãi vay)

Tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ = Thu nhập hoạt động / Tổng dịch vụ nợ (xác định mức độ dễ dàng của một công ty có thể trả nghĩa vụ nợ của mình)

3/Tỷ lệ hiệu quả: Còn được gọi là tỷ lệ tài chính hoạt động, được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản và tài nguyên của mình. Các tỷ lệ hiệu quả phổ biến bao gồm:

Tỷ lệ vòng quay tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản (đo lường khả năng của công ty để tạo doanh số từ tài sản)

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho trung bình (đo lường số lần hàng tồn kho của công ty được bán và thay thế trong một khoảng thời gian nhất định)

Tỷ lệ doanh thu phải thu = Doanh thu tín dụng ròng / Các khoản phải thu trung bình (đo lường số lần công ty có thể biến khoản phải thu thành tiền trong một khoảng thời gian nhất định)

Số ngày bán hàng trong tỷ lệ hàng tồn kho = 365 ngày / Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho (đo lường số ngày trung bình mà một công ty nắm giữ hàng tồn kho trước khi bán cho khách hàng)

4/Tỷ suất lợi nhuận: Đo lường khả năng tạo thu nhập liên quan đến doanh thu, tài sản của bảng cân đối, chi phí hoạt động và vốn chủ sở hữu. Các tỷ lệ tài chính sinh lời phổ biến bao gồm:

Tỷ lệ lãi gộp = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần (so sánh lợi nhuận gộp của một công ty với doanh thu thuần của công ty để cho thấy công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi thanh toán hết giá vốn hàng bán)

Tỷ lệ ký quỹ hoạt động = Thu nhập hoạt động / Doanh thu thuần (so sánh thu nhập hoạt động của một công ty với doanh thu thuần của công ty để xác định hiệu quả hoạt động)

Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản = Thu nhập ròng / Tổng tài sản (đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận)

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Vốn cổ đông (đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng vốn chủ sở hữu của mình để tạo ra lợi nhuận)

5/Tỷ lệ giá trị thị trường: Được sử dụng để đánh giá giá cổ phiếu của một cổ phiếu của công ty. Tỷ lệ giá trị thị trường phổ biến bao gồm:

Tỷ lệ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = Vốn cổ đông/tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tính toán giá trị trên mỗi cổ phiếu của một công ty dựa trên vốn chủ sở hữu có sẵn cho các cổ đông)

Tỷ lệ lợi tức cổ tức = Cổ tức trên mỗi cổ phiếu / Giá cổ phiếu (đo lường mức cổ tức được quy cho các cổ đông so với giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu)

Thu nhập trên mỗi cổ phần tỷ lệ = Thu nhập ròng / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (đo lường mức thu nhập ròng kiếm được cho mỗi lần chia sẻ)

Tỷ lệ thu nhập giá = Giá cổ phiếu / Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (so sánh giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu)

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .