Kinh Sách trong Điều hành và Đào tạo

Kinh sách về điều hành doanh nghiệp là bản sưu tập gồm tất cả những bài viết của cácTác giả đã có trải nghiệm trong việc tìm kiếm, ghi lại, truyền  những thông điệp/triết lý/luật/luận cho mọi người. Những bài viết được biên soạn lại với nhau trong kinh sách được chắt lọc/áp dụng giảng sao cho thích hợp với những tình huống khác nhau, điều kiện doanh nghiệp và tình hình thực tại, cho những người có căn cơ hoàn toàn khác nhau. Mặc dầu tất cả kinh sách hầu như có ý cho lợi ích của tất cả, và liên quan đến việc thực hành.

Kinh sách đem lại ý nghĩa, diễn tả chúng một cách rõ ràng, phản ánh và kinh nghiệm cho chúng ta. Chỉ như sợi dây phục vụ, như sợi chỉ đỏ hướng dẫn người thợ nề trong công việc của họ, chỉ như sợi dây bao quanh những đoá hoa cho hoa khỏi rơi hay khỏi tan tác, cũng như thế đối với phương pháp – có thể làm sáng tỏ, nắm vững, hiểu đúng và cho sự bảo đảm hoàn hảo.

Trong kinh sách được tìm thấy không những chỉ những nền tảng của giáo hóa mà còn những lời khuyên thực dụng có ý nghĩa và có thể áp dụng trong điều hành/đào tạo. Tất cả những điều vâng giữ, thực tập và vận hành tạo thành những bước thực tiễn trên con đường kinh doanh.

Như một bước thực tiễn, có khả sử dụng ngay và có hiệu quả mọi tầng lớp trong xã hội,

Vâng giữ lời dạy hình thành phương diện cơ bản nhất để có được trí tuệ trong hành động, lời nói và tư tưởng.

Bản chất của kinh sách có lợi ích và thiện – Thực tiễn để phát triển trí tuệ

 

Quan điểm của chúng tôi:

Kinh sách sẽ mang lại nền tảng, mở ra trí tuệ về nhiều mặt không những trong kinh doanh mà còn trong cả cuộc sống này.

Quý vị quan tân: Vui lòng liên hệ với conduongtritue.com nhé!

    .
    .
    .
    .