Chương trình sự kiện – Thiền Không Sư

Hình thành chủ đề và chương trình sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Chủ đề sự kiện được hiểu là nội dung ngắn gọn mang tính khái quát, biểu tượng chứa đựng các ý tưởng, mục đích, nội dung, hình thức,.. của sự kiện

Chương trình của sự kiện: là 1 kịch bản, là cơ sở để lập kế hoạch chuẩn bị – có thể đưa ra nhiều kịch bản để lựa chọn

Xây dựng chương trình cho sự kiện: Quy trình xây dựng chương trình cho sự kiện

            B1: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng

            B2: Xác định chủ đề, xây dựng các ý tưởng cho sự kiện

            B3: Xây dựng chương trình và lập dự toán ngân sách (kế hoạch) cho sự kiện

            B4: Thảo luận, thống nhất và điều chỉnh chương trình với nhà đầu tư sự kiện

            B5: Hoàn thiện chương trình

            B6: Thống nhất chương trình chính thức và xây dựng chương trình/kế hoạch dự phòng

            B7: Lập kế hoạch chi tiết về chuẩn bị và tổ chức sự kiện

            B8: Điều chỉnh chương trình trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện chương trình lần cuối trước giờ khai mạc sự kiện

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .