Luật số 81 – Luật mục đích – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật mục đích 

Mục đích của một công việc kinh doanh là tạo ra và giữ khách hàng.
Rất nhiều người nói rằng mục đích của một việc kinh doanh là tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, trong khi đó là mục đích của cá nhân người bắt đầu hoặc đầu tư vào công việc kinh doanh, một công việc kinh doanh thực sự là một thực thể tách biệt có mục đích riêng của nó. Trong thực tế, một phương cách hữu hiệu để đạt được mục đích duy trì sự tồn tại của một công việc kinh doanh Bạn sẽ ngay lập tức thấy rằng “kiếm lời” không phải là tất cả mọi lý do để doanh nghiệp minh chứng sự tiếp tục tồn tại của nó.
Thiền Không Sư
Lợi nhuận là thước đo mức độ thực hiện mục đích của công ty
Lợi nhuận là giá trị của kinh doanh, giá trị của tương lai
Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .