Luật số 82 – Luật sáng tạo – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật sáng tạo

Mọi tiến bộ trong cuộc sống con người đều bắt đầu từ môt ý tưởng trong đầu óc của một con người đơn giản. Đó là những ý tưởng bạn nghĩ ra, hơn bất kỳ điều gì khác, điều đó sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề của bạn, hãy vượt qua những chướng ngại của bạn, và đạt được các mục tiêu của bạn. Những ý tưởng là những chiếc chìa khóa mở ra tương lai. Bạn sẽ không thể đạt được điều gì có giá trị trừ phi bạn suy nghĩ một cách sáng tạo và làm những gì khác với những gì đã được làm trước đây, tùy thuộc vào mức độ sáng tạo. Tất cả những điều cần thiết là một sự đổi mới nhỏ để đặt nền móng cho một vận may và đẩy bạn về phía thành công vĩ đại.
Thiền Không Sư
Khả năng của bạn tạo ra những ý tưởng có tính cách xây dựng là đối với tất cả các ý nghĩa và mục đích, vô hạn. Vì thế, tiềm năng của bạn cũng là vô hạn
Hầu như không có trở ngại nào trong cuộc sống mà bạn không thể vượt qua bằng sức mạnh của tư duy, bằng sức mạnh của sự tập trung, bằng sức mạnh của ý tưởng
Sự tưởng tượng thống trị thế giới
Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .