Kế hoạch tổ chức sự kiện – Thiền Không Sư

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 • Kế hoạch chuẩn bị sự kiện: kế hoạch về nhân sự, địa điểm, trang thiết bị, an ninh, an toàn,…
 • Kế hoạch đón tiếp, khai mạc sự kiện
 • Kế hoạch điều hành diễn biến sự kiện
 • Kế hoạch khắc phục các sự cố phát sinh
 • Kế hoạch bế mạc/kết thúc sự kiện

Nội dung lập kế hoạch tổ chức sự kiện: phải dựa trên:

 • Chương trình, mục tiêu và ý tưởng chính của sự kiện
 • Hợp đồng, dự toán ngân sách cũng như các thỏa thuận
 • Khả năng và nguồn lực của nhà tổ chức sự kiện
 • Những tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức
 • Xem xét yếu tố thời gian
 • Đảm bảo tính hệ thống, toàn diện và đầy đủ
 • Tính đến yếu tố rủi ro, sự cố và các phương án dự phòng
 • Phải đảm bảo tính khả thi

Quy trình chung lập kế hoạch tổ chức sự kiện tổng thể:

 • Hệ thống hóa các hoạt động sẽ diễn biến trong sự kiện
 • Lập kế hoạch chuẩn bị chi tiết
 • Lập kế hoạch chuẩn bị tổng thể
 • Lập kế hoạch về việc triển khai thực hiện sự kiện
 • Lập kế hoạch cho các công việc hỗ trợ trong sự kiện
 • Điều chỉnh dự toán ngân sách tổ chức sự kiện và lập kế hoạch chuẩn bị kinh phí cho sự kiện
 • Lập kế hoạch xử lý các sự cố trong sự kiện
 • Tiến hành thảo luận và lấy ý kiến của các bên tham gia về các nội dung nói trên
 • Kiểm tra đánh giá và hoàn thiện kế hoạch tổng thể

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

 

  .
  .
  .
  .