Hệ thống hóa các hoạt động sự kiện – Thiền Không Sư

Hệ thống hóa các hoạt động trong sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Là việc lập danh mục các hoạt động sẽ có trong sự kiện cùng với các thông tin cơ bản về các hoạt động này. Từ chương trình của sự kiện, người lập kế hoạch tổ chức sự kiện cần phải hệ thống hóa các hoạt động sẽ diễn biến trong sự kiện:

Bảng danh mục các hoạt động trong sự kiện:

-Mã hoạt động,

-Nội dung hoạt động (đón tiếp khách, tiệc chiêu đãi,..),

-Thời gian,

-Địa điểm,

-Mô tả hoạt động, 

-Trang thiết bị,

-Nhân lực,

-Người phụ trách thực hiện,

-Người tham gia,

-Các ý tưởng truyền đạt,

-Các sự cố thường gặp, 

-…..

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .