Nhân tâm – Thiền Không Sư

Nhân tâm – Thiền Không Sư

Đừng xem sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó chính là độ lượng. Đừng coi sự tha thứ của người khác là nhu nhược, bởi đó là từ bi.

Người tâm tính tốt không dễ nổi giận, nhưng không có nghĩa là sẽ không nổi giận. Người xem nhẹ không có nghĩa là hồ đồ, mà là họ đã có cái nhìn thông thấu.

Tình cảm không thể miễn cưỡng, không thể đùa giỡn. Duyên phận không thể không coi trọng. Đem tình vun đắp tình, như thế mới có được tình. Yêu thương bình đẳng mới có được tình yêu chân chính.

Thiền Không sư

    .
    .
    .
    .