Luật số 103 – Luật lợi nhuận – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật lợi nhuận

Công ty hợp đồng với những nhà cung cấp, nhân viên, nhà phân phối, đại lý xuất sắc,… (cần phải trung thành và hiệu quả) cùng làm việc thành 1 tập thể để cùng đạt kết quả, mọi người cùng thắng, vững mạnh hơn: nên chia sẻ lợi nhuận thỏa đáng.
Khách hàng (nội bộ và bên ngoài) là trung tâm lợi nhuận duy nhất

Thiền Không Sư

Điều khắc nghiệt nhất của lợi nhuận chính là phải tiếp tục lợi nhuận, lợi nhuận không bao giờ là kết thúc

Con cái thì không tính lợi nhuận – Fang Tử

    .
    .
    .
    .