Luật số 107 – Luật bị ép buộc – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật bị ép buộc

Bạn càng có nhiều việc để làm trong một khoảng thời gian hữu hạn, bạn càng bị ép phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Đây là một cách nói khác rằng không bao giờ có đủ thời giờ để làm mọi việc, nhưng luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất.

Bạn càng đảm nhận nhiều công việc, bạn càng có xu hướng bị ép buộc phải hành động với năng suất tối đa của mình. Bạn sẽ phải nghĩ, phân tích, và đánh giá những nhiệm vụ và hành động của bạn một cách cẩn thận. Bạn sẽ bị ép buộc phải dành sức lực thể chất và tinh thần hữu hạn của mình cho những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với sự thành công của bạn.

Chỉ bằng cách kéo căng bản thân bạn ra thì bạn mới có thể phát hiện khả năng thực sự của mình.
Bạn chỉ có thể thể hiện tiềm năng của mình ở mức độ cao nhất khi bạn tập trung vào việc sử dụng phần lớn thời gian quý báu của mình.

Thiền Không Sư

Bất kỳ điều gì khác bạn làm trong khi nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn chưa được làm là một sự phí phạm thời gian.

Cả thế giới quay lưng với ta không đáng sợ bằng cái quay lưng của người thân – Fang Tử

    .
    .
    .
    .