Luật số 17 – Luật mong muốn trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật mong muốn: Người nào muốn cuộc đàm phán thành công thì người đó sẽ có quyền lực thỏa thuận ít nhất.

Bạn càng muốn đạt được một sự mua hoặc bán, bạn càng có ít quyền lực

Những nhà đàm phán thiện nghệ xây dựng một nghệ thuật xuất hiện rất lịch sự nhưng không hề quan tâm, như thể là họ có rất nhiều sự lựa chọn khác mà tất cả những lựa chọn đó đều hấp dẫn như thương vụ đang được bàn bạc.

Thiền Không Sư
Dù bạn có muốn điều gì đó thế nào chăng nữa, bạn nên tỏ ra là trung tính và không lệ thuộc.

Bạn càng làm cho người khác muốn nó, bạn càng đạt được thỏa thuận có lợi cho mình.

Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .