Quyền và nghĩa vụ của người lao động – Thiền Không Sư

Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp – Thiền Không Sư

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Về định nghĩa người lao động, người thợ hay nhân công là người làm công ăn lương, đóng góp lao động và chuyên môn để nỗ lực tạo ra sản phẩm cho người chủ (người sử dụng lao động) và thường được thuê với hợp đồng làm việc (giao kèo) để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được đóng gói vào một công việc hay chức năng.

Như vậy, người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, làm việc theo giao kết hợp đồng, dùng sức lao động của mình để tạo ra sản phẩm, được trả lương và chịu sự quản lý của người sử dụng hợp đồng lao động.

Quyền của người lao động

       Người lao động có các quyền sau đây:

 • Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;
 • Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể;
 • Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;
 • Đình công

Nghĩa vụ của người lao động

     Người lao động có được những quyền lợi như vậy, đi kèm với đó, họ cũng phải có những nghĩa vụ dưới đây:

 • Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;
 • Chấp hành kỹ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;
 • Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .