Kỷ luật lao động – Thiền Không Sư

Kỷ luật lao động – Thiền Không Sư

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

      Khi xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải đảm bảo nguyên tắc như sau:

     Thứ nhất, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

     Thứ hai, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

     Thứ ba, người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

     Thứ tư, việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

     Thứ năm, không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

      Thứ sáu, khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

      Người sử dụng lao động sẽ không được xử lý kỷ luật lao động với người lao động trong các thời gian sau đây:

  • Người lao động nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  • Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam;
  • Người lao động đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định 
  • Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

      Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Hình thức xử lý kỷ luật

       Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động năm 2012 thì hiện nay khi người lao động vi phạm nội quy lao động, người sử dụng lao động được áp dụng các hình thức xử phạt sau đây:

  • Khiển trách.
  • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
  • Sa thải.

Thời hiệu xử lý kỷ luật

      Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

      Khi hết thời gian NLĐ nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động hoặc hết thời gian bị tạm giữ, tạm giam hay thời gian chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

      Khi hết thời gian nghỉ thai sản hoặc nghỉ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

      Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn như trên.

Thiền Không Sư

.
.
.
.