Luật số 19 – Luật đảo chiều trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật đảo ngược: Đặt bản thân bạn vào vị trí của người khác để cho phép bạn chuẩn bị và đàm phán một cách phù hợp hơn.

Trước bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến một sự thỏa thuận có lợi về tiền hay rất nhiều những chi tiết, sử dụng “phương pháp của ông luật sư” về sự chuẩn bị đảo ngược. Đây là một kỹ thuật vĩ đại để giúp các kỹ năng đàm phán của bạn trở nên rất sắc bén. Ở trong các trường luật, các luật sư sinh viên được đưa ra một vụ án để hoặc là truy tố hoặc là bảo vệ như một bài tập. Họ thường được dạy để chuẩn bị vụ án của luật sư khác trước khi chuẩn bị cho chính mình. Họ ngồi xuống và kiểm tra lại tất cả các thông tin và bằng chứng, và họ tưởng tượng rằng họ ở phía bên kia. Họ chuẩn bị phía đó một cách kỹ lưỡng với đầy đủ ý định về sự thắng kiện. Chỉ đến khi họ cảm thấy rằng họ đã xác định được tất cả các vấn đề mà người luật sư phía kia sẽ đưa ra thì sau đó họ mới bắt đầu chuẩn bị cho phía họ trong vụ án. Bạn cũng nên làm như vậy.

Trước khi đàm phán, hãy viết ra mọi thứ mà bạn nghĩ có thể sẽ liên quan đến người mà bạn chuẩn bị gặp. Viết ra và phân loại chúng giúp bạn nhìn thấy những khả năng mà bạn có thể bỏ qua. Khi bạn đã xác định những nhượng bộ chủ yếu mà bạn nghĩ rằng đối tác muốn, sau đó bạn có thể nghĩ đến những gì bạn sẽ đòi hỏi để đổi lại. Bạn có thể nhìn thấy bạn mạnh ở chỗ nào và yếu ở chỗ nào. Bạn có thể xác định những khu vực có thể mà ở đó sự thỏa thuận hay thỏa hiệp có thể.

Chuẩn bị này bằng cách đảo ngược là dấu hiệu phân biệt của các nhà đàm phán siêu hạng. Một chiến thuận rất hiệu quả mà bạn có thể sử dụng vào lúc khởi đầu của cuộc đàm phán đó là mở đầu với câu hỏi này: Tại sao bạn lại cảm thấy chúng ta ở đây, và những gì bạn thực sự thích đúng theo lý tưởng để hoàn thành trong cuộc thảo luận này? Câu hỏi này sẽ chứng minh cho người kia thấy rằng bạn rất hợp lý và cởi mở và rất quan tâm đến việc đạt được kết quả thỏa mãn cả hai bên. Người kia thường sẽ rất sẵn sàng trả lời câu hỏi này, và bạn sẽ thường rất ngạc nhiên về sự nhanh chóng mà hai bên bước vào cuộc thảo luận trọng yếu.

Thiền Không Sư
Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .