Có phải nhận thức là Sự Thật?

Nhận thức không phải là Sự Thật. Chúng chỉ là những nhận thức – Thiền Không Sư

Tất cả mọi sự nhận thức của bạn đều được quy định rõ gồm nhiều yếu tố:

Văn hóa của bạn,

Địa vị và kinh tế của bạn,

Những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có của bạn, tình trạng xúc cảm của bạn trong một lúc nào đó, tình hình chính trị thế giới,…. Do vậy, nhận thức không phải là sự thật. mà chỉ là những nhận thức mà thôi?.

Sự thật vượt khỏi cái tạm thời.

Sự thật tồn tại vượt ngoài lý trí.

Hãy buông xả đi và sẽ biết được chân lý?

Thiền Không Sư

 

    .
    .
    .
    .