Luật số 43 – Luật bán hàng

Thiền Không Sư – Luật bán hàng: Không có gì xảy ra cho đến khi một hoạt động bán hàng xảy ra.

Chính việc bán hàng đã khởi đầu cho cả một quá trình sản xuất. Nó thúc đẩy các doanh nghiệp và các nhà máy, cung cấp công ăn việc làm vì nó tăng tần số liên lạc của bạn đối với khách hàng của mình, và sau đó thuyết phục họ mua hàng thường xuyên hơn. 
Chứng minh rằng không có mức đào tạo hay kỹ năng nào có thể thay thế được sự cần thiết phải liên hệ với các khách hàng tiềm năng.
Thiền Không Sư
Người lạ > Nhận giá trị > Nhận giá trị nhiều hơn > Mua hàng > Chia tay/Quay lại mua hàng
Liên hệ Intelligence Way để tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .