Luật số 54 – Luật trao đổi

Thiền Không Sư – Luật trao đổi: Tiền là phương tiện mà con người dùng để trao đổi sức lao động trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ với hàng hóa và dịch vụ của người khác.

Trước khi có tiền, người ta trao đổi hàng hóa lấy hàng hóa. Trong việc trao đổi hàng hóa lấy hàng hóa, người ta trao đổi hàng hóa và dịch vụ này lấy hàng hóa và dịch vụ khác mà không sử dụng tiền. Khi nền văn minh phát triển và việc trao đổi trực tiếp trở nên rối rắm, người ta nhận thấy rằng họ có thể trao đổi hàng hóa và dịch vụ của họ qua một phương tiện như đồng xu, sau đó họ có thể trao đổi với hàng hóa và dịch vụ của người khác, vì thế, làm cho quá trình tổng thể trở nên có hiệu quả hơn. Ngày nay, chúng ta đi làm và trao đổi công việc của chúng ta lấy tiền, sau đó chúng ta dùng tiền này để mua kết quả công việc của người khác.
Tiền là thước đo giá trị mà mọi người đặt vào hàng hóa và dịch vụ.
Tiền là kết quả, không phải là nguyên nhân.
Thiền Không Sư
Sức lao động của bạn được nhìn nhận như một nhân tố sản xuất hay một giá trị bởi những người khác.
Số lượng tiền mà bạn kiếm được là thước đo về giá trị mà người khác đặt vào sự đóng góp của bạn.
Để tăng số lượng tiền bạn đang nhận được, bạn phải tăng giá trị của công việc mà bạn đang công hiến.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .