Luật số 60 – Luật trung dung

Thiền Không Sư – Luật trung dung: Mọi việc ở đời đều có cái mức quân bình thích đáng. Chưa đến cái mức ấy thì việc làm chưa đạt, quá cái mức ấy thì việc cũng không đúng. Mức ấy gọi là TRUNG. DUNG là bình thường.

Ở đời, từ việc nhỏ như ăn uống hằng ngày, việc lớn như kinh luân thiên hạ, ở trong đó đều có cái lý bình thường chi phối cả. Lý ấy thiết thực, không quái lạ, mà cũng không thay đổi được.
Trung Dung là không thiên lệch về một bên nào, luôn luôn giữ ở mức quân bình, không thái quá mà cũng không bất cập, thích đáng trong tất cả quan hệ đối với người hay xử lý các việc.
Phải giữ lấy thái độ ngay chánh, không thiên lệch, và cái mức thích đáng theo lẽ phải, cốt thực hiện cho được cái thế bình hành giữa các tình cảm trong con người, và giữa sự vật và con người?
Điều tốt nhất đối với thành công trong kinh doanh đó là tạo hóa luôn trung lập và những quy luật tự nhiên cũng là trung lập, không tích cực cũng không tiêu cực.

Chúng thờ ơ với những niềm tin cá nhân, sở thích hoặc ước nguyện của con người. Chúng luôn tồn tại trong kinh doanh và sẽ luôn như thế?

Thiền Không Sư

Sang giàu sống lối giàu sang,
Nghèo nàn sống lối nghèo nàn ngại chi
Gặp gian nan vui nỗi gian lao,
Tới man di sống như man mọi,…

    .
    .
    .
    .