Luật số 68 – Luật phân khúc

Thiền Không Sư – Luật phân khúc: Các công ty phải nhắm tới các nhóm khách hàng cụ thể hay phân các đoạn thị trường nếu họ muốn đạt được lượng bán quan trọng.

Chúng ta đang nhanh chóng tiếp cận với thị trường đại chúng, nhưng phần lớn thành công là những công ty có khả năng nhận ra những phân khúc cụ thể của thị trường để họ thiết kế những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khu vực thị trường đó.
Thiền Không Sư
Rất nhiều công ty thất bại bởi vì họ đang nhắm tới thị trường sai lầm với sản phẩm sai lầm theo cách thức sai lầm.
Phân khúc thị trường lý tưởng là nơi mà các sản phẩm phải có lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất và đáp ứng được một cách tốt nhất nhu cầu cần thiết của những khách hàng trong phạm vi của nó.
Liên hệ với Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .