Luật số 69 – Luật phân biệt

Thiền Không Sư – Luật phân biệt: Một sản phẩm hay dịch vụ phải có lợi thế cạnh tranh hay một khu vực xuất sắc tạo khả năng cho nó nổi trội hơn các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác bằng cách này hay cách khác nếu ta muốn nó thành công trong thị trường cạnh tranh.

Sản phẩm hay dịch vụ của bạn phải độc đáo, tốt hơn, hay thậm chí nổi trội hơn ít nhiều nếu bạn sắp sửa bán nó với số lượng nhiều và đạt được thành công. Nó không thể là sản phẩm “của tôi cũng vậy”. Nó phải có sức mạnh hay chất lượng đặc biệt làm cho nó khác biệt với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào khác cạnh tranh với nó hoặc cái mà có thể được sử dụng như một sự thay thế nó.
Sản phẩm và dịch vụ của bạn trội hơn các đối thủ cạnh tranh của bạn ở chỗ nào? Cái gì làm cho bạn đặc biệt? Viết câu trả lời của bạn. Quyết định ngay hôm nay để phát triển và xúc tiến các lợi thế cạnh tranh nào đó, nếu hiện tại bạn chưa có. Điều đó có thể là gì? Điều đó nên là gì? Theo cách thức mà thị trường của bạn đang thay đổi, nó sẽ phải như thế nào trong tương lai? Hỏi các khách hàng của bạn xem. Điều này thường là những gì họ nhận thức là sự khác biệt về cạnh tranh của bạn. Tại sao họ lại mua của bạn hơn là mua của những người khác?
Thiền Không Sư
Sự quyết định về khẩu hiệu bán hàng độc đáo là xuất phát điểm của mọi sự quảng cáo và bán hàng thành công.
Để thành công trong thị trường, một sản phẩm hay dịch vụ phải có lợi thế điển hình, một cái gì đó làm cho nó vượt trội hơn các sản phẩm và dịch vụ đang cạnh tranh.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành
Like

 

Comment

    .
    .
    .
    .