Phát triển thị trường

Phát triển thị trường – nằm trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của công tác hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp chính là mục tiêu chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp. Do đó, trước khi tiến hành thực hiện công tác triển khai hay hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải nắm rõ và hiểu chính xác mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới.

Mục tiêu là những kết quả, trạng thái mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong tương lai. Là đích mà doanh nghiệp muốn đạt được sau mỗi thời kỳ nhất định. Một mục tiêu tốt phải là sự kết hợp của những điều doanh nghiệp muốn, điều doanh nghiệp cần và những điều mà doanh nghiệp đạt được. Mục tiêu đó phải đáp ứng được những yêu cầu sau: cụ thể, linh hoạt, định lượng, khả thi, nhất quán và chấp nhận được.

Trước hết các doanh nghiệp phải xây dựng và xác định được mục tiêu chiến lược phát triển thị trường tổng thể của mình. Mục tiêu này không nên dễ đạt được hoặc không nên khó quá. Mục tiêu này không chỉ phải phù hợp với năng lực của doanh nghiệp mà còn phù hợp với tình thế thị trường thực tế và diễn biến của nó trong tương lai. Cũng cần thiết đề xuất mục tiêu trong thời gian cụ thể để thực hiện như kế hoạch trong dài hạn thì 5 năm, 10 năm,…

Sau khi xây dựng được chiến lược phát triển thị trường tổng thế của doanh nghiệp, cần phải nhận dạng những vấn đề đặt ra đối với mục tiêu phát triển thị trường mà doanh nghiệp hướng tới để xây dựng những phương án thực hiện chính xác, phù hợp, đảm bảo đem lại kết quả cao nhất. Việc phân tích mục tiêu chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng bới từ đó mới xây dựng, hoạch định được các chiến lược, chiến thuật phù hợp với từng giai đoạn, từng bộ phận một cách hợp lý nhất.

Để doanh nghiệp có cơ sở để phân bổ nguồn lực của mình một cách hợp lý. Tùy vào từng trường hợp, tình thế của doanh nghiệp mà doanh nghiệp xây dựng cho mình những mục tiêu cụ thể. Đối với chiến lược phát triển thị trường, doanh nghiệp không thể phát triển tràn lan tất cả các thị trường được mà phải xác định thị trường chiến lược của mình là gì để thực hiện mục tiêu của mình. Các doanh nghiệp xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển từng thị trường hay phân đoạn thị trường mục tiêu của công ty. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển các đoạn hay từng thị trường nhằm thực hiện được mục tiêu tổng thể mà doanh nghiệp đã đề ra.

Cũng từ sự phân tích chính xác về mục tiêu của doanh nghiệp, doanh nghiệp mới có tiêu chuẩn để đánh giá quá trình thực thi chiến lược phát triển thị trường của mình để kịp thời có những phương án hoàn thiện phù hợp. Nhằm đạt được mục tiêu đề ra mà doanh nghiệp hướng tới.

Các mục tiêu đó có thể:

– Nâng cao doanh thu và lợi nhuận trên các đoạn thị trường.

– Duy trì tập khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới.

– Nâng cao vị thế cạnh tranh trên đoạn thị trường.

– Mở rộng quy mô thị trường hiện tại.

….

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .