Luật số 71 – Luật chuyên môn hóa

Luật chuyên môn hóa: Để thành công trong một thị trường cạnh tranh, một sản phẩm hay dịch vụ phải được chuyên môn hóa để thực hiện một chức năng cụ thể và xuất sắc trong việc thỏa mãn nhu cầu được xác định rõ ràng của khách hàng.

Việc sản phẩm chỉ phù hợp để làm gì và được thiết kế cho ai phải được xác định rõ ràng. Các sản phẩm cố gắng là mọi thứ dành cho mọi khách hàng sẽ trở thành chẳng là thứ gì và chẳng dành cho ai hết. Nếu khách hàng không chắc chắn về việc sử dụng cụ thể hay áp dụng cụ thể của sản phẩm, họ sẽ bỏ qua nó và dùng một sản phẩm khác.
Không ngừng hỏi và trả lời một cách chính xác những câu hỏi sau: Khách hàng của chúng là ai? Sản phẩm của chúng ta được thiết kế dành cho ai? Khách hàng của chúng ta đ|nh giá về giá trị thế nào? Những yêu cầu, mong muốn hay nguyện vọng cụ thể nào khách hàng của chúng ta có mà sản phẩm của chúng ta được tạo ra để làm thỏa mãn?
Nghiên cứu cẩn thận thị trường của bạn và tự hỏi: Bằng cách nào sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta có thể thay đổi hay cải thiện cốt để cho nó thỏa mãn thậm chí nhiều hơn những nhu cầu cụ thể của một số lượng khách hàng lớn? Chúng ta có thể làm gì với sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta để làm cho nó thậm chí hấp dẫn hơn đối với một thị trường lớn hơn m{ không bị mất lượng khách hàng cốt lõi?
Thiền Không Sư
Các công ty thất bại khi họ không chuyên biệt hóa và không phục vụ đủ lượng khách hàng theo một phương thức giá cả phù hợp.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online
Like

Comment

    .
    .
    .
    .