Nguồn lực cho chiến lược phát triển thị trường

Xác định nguồn lực cần cho chiến lược phát triển thị trường – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

 Phân bổ nguồn nhân lực

 Việc phân bổ nguồn nhân sự trong triển khai chiến lược kinh doanh phải phù hợp với chính sách nhân sự chung của doanh nghiệp. Trong đó cần lưu ý các điểm sau:

– Chính sách tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân sự phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển thị trường.

– Có chính sách đãi ngộ phi tài chính như: gắn thành tích và lương thưởng với thực thi chiến lược, chế độ đãi ngộ thống nhất, giải quyết mâu thuẫn nội bộ và tạo môi trường văn hoá nhân sự hỗ trợ chiến lược.

Phân bổ ngân sách

Bất kỳ hoạt động nào muốn triển khai được cũng cần có chi phí việc hoạch định phân bổ ngân sách theo quy trình sau:

– Dự tính ngân sách cần có cho mỗi hoạt động.

– Sắp xếp các hoạt động này theo sự đóng góp đối với mục tiêu chung, tính toán khối lượng ngân quỹ sử dụng và mức độ rủi ro liên quan.

– Phân bổ ngân quỹ hiện có cho các hoạt động theo thứ tự ưu tiên của chiến lược phát triển thị trường.

– Thiết lập một hệ thống quản trị để giám sát việc hình thành và sử dụng ngân quỹ đồng thới đảm bảo kết quả như mong đợi.

Phát huy văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo chiến lược

Văn hoá doanh nghiệp là một tập hợp niềm tin giá trị được chia sẻ và học hỏi bởi các thành viên của tổ chức, được xây dựng và truyền bá trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo chiến lược đồng thời phản ánh nhiệm vụ kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp.

Chiến lược phát triển thị trường phải phù hợp với văn hoá và ngược lại.

Lãnh đạo chiến lược là một hệ thống (một quá trình) những tác động nhằm thúc đẩy những con người (hay một tập thể) tự nguyện và nhiệt tình thực hiện các hành động cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp. Lãnh đạo là người nhận dạng, khám phá và khai thác cơ hội cho doanh nghiệp, luôn chấp nhận rủi ro và hướng về sự đổi mới. Nhà lãnh đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến các nguồn lực vô hình, đưa ra các định hướng và mục tiêu cùng với đó là cách thức để đạt được mục tiêu đó.

Kiểm soát đánh giá kết quả thực hiện

Kiểm soát là quá trình đo lường kết quả thực hiện, so sánh với các tiêu chuẩn của từng bước, từng mục tiêu phát triển thị trường đã đề ra. Sau đó, phát hiện sai lệch và nguyên nhân, tiến hành các điều chỉnh nhằm làm cho kết quả cuối cùng phì hợp với mục tiêu đã được xác định. Kiểm soát vừa là một quá trình kiểm tra các chỉ tiêu, vừa là việc theo dõi các ứng xử của đối tượng. Kiểm soát không chỉ dành cho những hoạt động đã xảy ra và kết thúc, mà còn là sự kiểm soát đối với những hoạt động đang xảy ra và sắp xảy ra. Các nguyên tắc kiểm soát như sau:

– Đảm bảo tính chiến lược và hiệu quả

– Đúng lúc, đúng đối tượng và công bằng

– Công khai, chính xác, hiện thực, khách quan

– Linh hoạt và có độ đa dạng hợp lý

Quy trình kiểm soát chiến lƣợc phát triển thị trường của doanh nghiệp

– Xác định các mục tiêu: các mục tiêu là những chỉ tiêu được đề ra nhằm thực hiện nhiệm vụ mà dựa vào đó có thể đo lường và đánh giá kết quả thực tế của việc thực hiện chiến lược.

– Đo lường kết quả hoạt động: căn cứ vào những mục tiêu đã xác định được, tiến hành đo đối với những hoạt động đang xảy ra hoặc đã xảy ra và lường trước đối với hoạt động sắp xảy ra. Nhằm phát hiện sai lệch và nguy cơ sai lệch với những mục tiêu đã được xác định. Một số phương pháp đo lường như: quan sát các dữ liệu, sử dụng các dấu hiệu báo trước, quan sát trực tiếp và tiếp xúc cá nhân, dự báo, điều tra.

– So sánh với mục tiêu: căn cứ vào kết quả đo lường, tiến hành so sánh kết quả hoạt động với tiêu chuẩn đã được xác định, từ đó phát hiện ra sai lệch giữa kết quả với tiêu chuẩn, tìm nguyên nhân của sự sai lệch đó.

– Tiến hành điều chỉnh theo mục tiêu: khi xảy ra những sai lệch trong quá trình so sánh với các mục tiêu thì tiến hành điều chỉnh. Các hoạt động có thể tiến hành điều chỉnh đó là:

 • Điều chỉnh mục tiêu dự kiến
 • Điều chỉnh chương trình hành động:Tiến hành điều chỉn theo mục tiêu, xác định các mục tiêu, đo lường kết quả hoạt động, so sánh với mục tiêu. tiếp tục hoạt động và công nhận kết quả (Nếu không có sai lệch và nếu có sai lệch)
 • Tiến hành những hành động dự phòng
 • Không hành động gì cả –

Tiếp tục hoạt động và công nhận kết quả: nếu so sánh kết quả đo lường với các tiêu chuẩn kiểm soát, thấy không có sai lệch gì thì tiếp tục hoạt động và công nhận kết quả của quá trình thực hiện chiến lược đang diễn ra đúng như mục tiêu đề ra.

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .