Mục tiêu của tổ chức sự kiện

Mục tiêu tổ chức sự kiện – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Tổ chức sự kiện là một quá trình bao gồm một số hoặc toàn bộ các công việc: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, lập chương trình, kế hoạch: chuẩn bị các yếu tố cần thiết, và tổ chức tiến hành diễn biến của sự kiện trong một thời gian và không gian cụ thể để truyền đạt những thông điệp nhất định đến những người tham gia sự kiện nhằm đáp ứng các mục đích khác nhau của các chủ thể tham gia vào sự kiện

Mục tiêu của sự kiện là gì? Là kỳ vọng kết quả đạt được

-Mục tiêu phải chính đáng, thiết thực: mang lại lợi ích cho tất cả các thành phần tham gia sự kiện

-Mục tiêu phải rõ ràng

-Mục tiêu phải hiện thực

-Mục tiêu phải có tính khả thi

-Mục tiêu phải đảm bảo tính thống nhất: với các thành phần tham gia sự kiện

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .