Trí tuệ vi tế 2 – Con Đường Trí Tuệ

Hộ trì 1 – Con Đường Trí Tuệ
4 nền tảng căn bản vững chắc đưa ta đến mọi thành tựu/thành công tốt đẹp ở thế gian (nhân thế) cũng như thế giới (trọn vẹn/đầy đủ/tự nhiên).
Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cuộc đời, ta cần phải vạch cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đã vạch ra mà đi, không nhìn ngang nhìn ngửa, không mong ước cái này cái khác, chỉ quyết đi một đường, tập trung tất cả mong ước, chí nguyện, ý chí, năng lực tinh thần của mình vào đó đến khi được toại nguyện như ý mới thôi.
1. Mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Mong muốn hướng thượng, hướng thiện trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ, thanh cao,, đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích.
2. Thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát chuyên nhất, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng, bền tâm vững chí. Không phải chỉ là sự hắng hái, bồng bột trong chốc lát, như sự ồ ạt, bốc cháy của ngọn lửa rơm. Thực hành ở đây là nghị lực tu tập mạnh mẽ, không bao giờ gián đoạn nhưng nhẹ nhàng, tự nhiên, đơn giản.
3. Thực hành Tĩnh lặng: Tâm chuyên nhất, không tán loạn, lang thang.
4. Dùng thực hành Tuệ quán sát liên tục/viên mật, có năng lực thành tựu viên mãn mong muốn hướng thiện và hướng thượng.
Con Đường Trí Tuệ
Con người cần có kinh nghiệm sinh tồn và tiến hóa.
Trí tuệ và Thanh tịnh không đến từ bản ngã, mà đến từ luật của pháp.
Không phải cố gắng để tạo ra Thanh tịnh mà chính sự tu tập thật sự thì Thanh tịnh sẽ dần đi vào bên trong.
Tu tập chứ không phải tập tu.

.
.
.
.