Tư vấn quản lý – số 18

TƯ VẤN QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH KẾ THỪA DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH

Dưới đây là một số tư vấn về kế hoạch kế thừa doanh nghiệp gia đình:

 1. Bắt đầu sớm: Bắt đầu xây dựng kế hoạch kế thừa ngay từ khi doanh nghiệp gia đình còn trong giai đoạn phát triển. Điều này giúp tạo sự chuẩn bị và đảm bảo sự liên tục và ổn định cho doanh nghiệp khi có sự chuyển giao.
 2. Xác định người kế thừa: Xác định và đào tạo người kế thừa trong gia đình. Điều này bao gồm xác định ai trong gia đình có khả năng và mong muốn tiếp quản doanh nghiệp, và chuẩn bị cho họ bằng cách cung cấp đào tạo và kinh nghiệm cần thiết.
 3. Xây dựng một quá trình chuyển giao: Xác định quá trình chuyển giao từ người sáng lập hoặc chủ sở hữu hiện tại sang người kế thừa. Điều này có thể bao gồm việc xác định thời điểm chuyển giao, quyền lực và trách nhiệm của người kế thừa, và quy trình để chuyển giao kiến thức và tài sản.
 4. Định rõ vai trò và trách nhiệm: Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của người kế thừa và các thành viên trong gia đình. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi người hiểu rõ nhiệm vụ của mình và đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.
 5. Tạo dựng công bằng và sự công nhận: Đảm bảo rằng quyết định kế thừa và phân chia tài sản được đưa ra một cách công bằng và công nhận đúng đắn. Xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, quyền lực và lợi ích của các thành viên gia đình một cách minh bạch và công khai.
 6. Chuẩn bị cho sự chuyển giao: Chuẩn bị cho quá trình chuyển giao bằng cách đào tạo và mentor người kế thừa. Cho phép họ thực hành và tích lũy kinh nghiệm dưới sự hướng dẫn của người sáng lập hoặc chủ sở hữu hiện tại. Điều này giúp tạo ra sự mềm dẻo và sự chuyển giao suôn sẻ.
 7. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ: Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trong ngành và cộng đồng. Tham gia các tổ chức, hội thảo và sự kiện liên quan để học hỏi và kết nối với những người đã trải qua quá trình kế thừa doanh nghiệp gia đình.
 8. Định kỳ đánh giá và điều chỉnh: Định kỳ đánh giá quá trình kế thừa và điều chỉnh theo cần thiết. Sử dụng phản hồi từ tất cả các bên liên quan để cải thiện và tối ưu hóa quá trình chuyển giao.
 9. Tạo sự nhận thức và tôn trọng: Tạo sự nhận thức và tôn trọng về sự chuyển giao và kế thừa trong doanh nghiệp gia đình. Điều này bao gồm việc thảo luận và thông báo cho các thành viên gia đình, nhân viên và các bên liên quan khác về quá trình và kế hoạch kế thừa.
 10. Tìm kiếm sự tư vấn chuyên gia: Tìm kiếm sự tư vấn chuyên gia về quản lý kế thừa doanh nghiệp gia đình. Họ có thể cung cấp sự hỗ trợ, kiến thức và kinh nghiệm để giúp bạn xây dựng và thực hiện kế hoạch kế thừa thành công.

Đây chỉ là một số tư vấn tổng quát về kế hoạch kế thừa doanh nghiệp gia đình. Mỗi doanh nghiệp và gia đình có tình huống và yêu cầu riêng, vì vậy nên tìm hiểu và điều chỉnh theo tình huống cụ thể của bạn và tìm sự hỗ trợ từ các chuyên gia phù hợp.

Tư vấn quản lý

 

  .
  .
  .
  .