Tư vấn quản lý – số 8

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Công ty

Theo quan sát, người ta phân ra 4 loại công ty:

1/Công ty tạo ra sự việc

2/Công ty nhìn thấy sự việc và đáp ứng

3/Công ty nhìn thấy sự việc và không đáp ứng

4/Công ty không để ý thấy có sự việc gì đã xảy ra

Điều gì làm cho một số công ty trở nên lớn mạnh? Có nhiều cuốn sách đã viết về điều đó, nhưng chỉ có 1 luận điểm: Công ty tồn tại đến khi nào họ còn tiếp tục cung cấp được cho khách hàng những giá trị ưu việt. Họ tạo ra những sản phẩm mà mọi người chưa có nhu cầu nhưng rồi sẽ cảm ơn họ vì điều đó.

Tư vấn quản lý

    .
    .
    .
    .