Chương trình đào tạo

Phần 1: Kinh tế Kế hoạch:

 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 3. KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU
 4. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 5. KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
 6. KẾ HOẠCH MARKETING
 7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phần 2: Quản trị Kinh Doanh & Marketing

 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH MARKETING
 3. BÁN HÀNG
 4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 5. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
 6. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
 7. MKT MIX & DIGITAL MKT
 8. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 9. BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG/SỰ KIỆN

Phần 3: Quản trị Hành Chánh & Nhân Sự

 1. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 2. TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM
 3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
 4. ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ
 5. CHÍNH SÁCH LƯƠNG
 6. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 7. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Phần 4: Quản trị Tài Chánh & Kế Toán:

 1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 3. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 4. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ
 5. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 6. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
 7. HỆ THỐNG THUẾ
 8. PHÁP LUẬT KINH DOANH

Phần 5: Quản trị Sản Xuất & Chất Lượng:

 1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 2. KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 4. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG
 6. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 7. QUẢN LÝ SẢN XUẤT
 8. TỔ CHỨC NHÀ MÁY
 9. CÁC THỦ TỤC/QUY TRÌNH CỐT LÕI CỦA VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Phần 6: Xây dựng và Phát triển doanh nghiệp bền vững

Phần 7: Tâm thức trong quản trị

Phần 8: Khởi nghiệp từ A đến Z

Sản phẩm

 1. ĐÀO TẠO TRỌN GÓI HOẶC TỪNG HỌC PHẦN: QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP:

Phần 1: Kinh tế Kế hoạch:

Phần 2: Quản trị Kinh Doanh & Marketing

Phần 3: Quản trị Hành Chánh & Nhân Sự:

Phần 4: Quản trị Tài Chánh & Kế Toán:

Phần 5: Quản trị Sản Xuất & Chất Lượng:

Phần 6: Xây dựng và Phát triển doanh nghiệp bền vững

Phần 7: Tâm thức trong quản trị

Phần 8: Khởi nghiệp từ A đến Z

 1. HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Các khóa đào tạo

Khóa Kinh tế Kế hoạch:

 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 3. KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU
 4. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 5. KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
 6. KẾ HOẠCH MARKETING
 7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Khóa Quản trị Kinh Doanh & Marketing

 1. KẾ HOẠCH KINH DOANH
 2. KẾ HOẠCH MARKETING
 3. BÁN HÀNG
 4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 5. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
 6. TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
 7. MKT MIX & DIGITAL MKT
 8. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
 9. BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG/SỰ KIỆN

Khóa Quản trị Hành Chánh & Nhân Sự:

 1. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 2. TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM
 3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
 4. ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ
 5. CHÍNH SÁCH LƯƠNG
 6. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
 7. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Khóa Quản trị Tài Chánh & Kế Toán:

 1. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 3. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 4. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ
 5. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 6. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
 7. HỆ THỐNG THUẾ
 8. PHÁP LUẬT KINH DOANH

Khóa Quản trị Sản Xuất & Chất Lượng:

 1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 2. KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG
 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 4. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG
 6. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
 7. QUẢN LÝ SẢN XUẤT
 8. TỔ CHỨC NHÀ MÁY
 9. CÁC THỦ TỤC/QUY TRÌNH CỐT LÕI CỦA VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Khóa Xây dựng và Phát triển doanh nghiệp bền vững

Khóa Tâm thức trong quản trị

Khóa Khởi nghiệp từ A đến Z

Hội đồng

 

 1. BAN KẾ HOẠCH
 2. BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ
 3. BAN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
 4. BAN KINH DOANH – MARKETING
 5. BAN SẢN XUẤT – CHẤT LƯỢNG

(CẬP NHẬT NĂM 2020)

Hội đồng khoa học

STT

HỌ

TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

1

NGUYỄN THỊ HOÀI

VIỆT

Thạc sĩ

2

PHAN HỒNG

TÂM

Tiến sĩ

3

VŨ MẠNH

CƯỜNG

Thạc sĩ

4

ĐẶNG MINH

TRANH

Thạc sĩ

5

ĐỖ THANH

THỦY

Tiến sĩ

 

(CẬP NHẬT NĂM 2020)

Hội đồng giảng viên

STT

HỌ

TÊN

CHUYÊN NGÀNH

1

NGUYỄN THỊ HOÀI

VIỆT

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

2

VŨ MẠNH

CƯỜNG

THẠC SĨ

KINH TẾ CHÍNH TRỊ

3

LÊ THỊ NAM

PHƯƠNG

THẠC SĨ

KINH DOANH QUỐC TẾ

4

HỨA TRUNG

PHÚC

THẠC SĨ

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

5

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG

ANH

THẠC SĨ

LUẬT KINH TẾ

6

TRẦN TẤN

TÀI

THẠC SĨ

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

7

NGUYỄN BÍCH

THỦY

THẠC SĨ

VĂN HÓA HỌC

8

ĐỖ THANH

THỦY

TIẾN SĨ

KHOA HỌC KỸ THUẬT

9

ĐẶNG MINH

TRANH

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

10

NGUYỄN VĂN

THÔNG

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

11

MAI TRUNG

KIÊN

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

12

NGUYỄN THỊ HOÀI

TRINH

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

13

PHAN HỒNG

TÂM

TIẾN SĨ

KHOA HỌC KINH TẾ

14

TRẦN THANH

TOÀN

TIẾN SĨ

KINH DOANH & QUẢN LÝ

TIẾN SĨ

KINH DOANH & QUẢN LÝ

15

NGUYỄN VŨ

TRUNG

THẠC SĨ

KINH DOANH & QUẢN LÝ

16

NGÔ THANH

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

17

ĐẶNG TRẦN NHƯ

THỦY

THẠC SĨ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(CẬP NHẬT NĂM 2020)

 

Tin Tức Mới