Trí tuệ vi tế 3 – Con Đường Trí Tuệ

Hộ trì 2 – Con Đường Trí Tuệ
4 trạng thái siêng năng/nỗ lực/cố gắng/chăm chuyên/tinh tấn và làm cho sung mãn.
1. Ngăn ngừa những việc sai trái/bất thiện chưa phát sinh và không để nó khởi sinh.
2. Diệt trừ/dừng/chấm dứt các việc sai trái/bất thiện đã phát sinh.
3. Khởi sinh những việc đúng/thiện chưa phát sinh (Nếu chưa sinh thì khiến nó sinh).
4. Tăng trưởng/phát triển những việc đúng/thiện đã phát sinh (nếu đã sinh thì tăng trưởng/đẩy mạnh nên chuyên tâm thực hiện)
Khởi thiện thì sinh trùng trùng việc thiện tiếp theo sau và hưởng phước thiện và phước trí về sau, ngược lại sinh bất thiện thì trùng trùng sinh khởi bất thiện khổ đau và thoái đoạ ở hậu lai.
Sai đúng/thiện hay bất thiện về đạo đức trên thế gian chỉ là tương đối, hình thức để biện minh cho quan điểm/chế định của mình. Nhưng thật sự, bốn điều trên xuất phát từ tâm – biểu hiện/phân biệt qua suy nghĩ, hành động và lời nói cụ thể.
Những việc đau buồn xảy ra trong quá khứ nên nghĩ như là bài học và những buồn khổ hiện tại chỉ là thử thách và cần lạc quan, như vậy ta mới tiến hóa, nếu ngược lại giữ mãi/nhớ mãi chất chứa trong lòng và buồn/sân hận/bi quan sẽ làm ta không vui vẻ trong hiện tại và hậu vận chắc sẽ bị thoái đoạ. Việc này sẽ dễ dàng đạt được nếu ta thực hành Tĩnh lặng và Tuệ quan sát với sự hiểu biết pháp cao thượng/vi diệu đơn giản, nhẹ nhàng, tự nhiên để giúp ta sinh tồn và tiến hóa.
Con Đường Trí Tuệ
Dù là một việc thiện nhỏ cũng nên làm, dù là một việc nhỏ sai trái/bất thiện cũng phải không làm.
Tâm từ thật sự/tự nhiên là không có sân/nóng giận: vô ngã. Còn tâm từ trong thiền định là có bản ngã (cố gắng tạo ra).
Niệm là trở lại với thực tại ở đây và bây giờ, bỏ tà theo chánh.

.
.
.
.