Giá trị cốt lõi là gì?

Hiểu BUÔNG XẢ và NẮM GIỮ để nắm GIÁ TRỊ CỐT LÕI của doanh nghiệp

Ai đó đã cho rằng: GIỮ GIỚI  – điều này có trái với luật buông xả?- thật sự là KHÔNG!

Việc nắm giữ ở đây là sự nắm giữ giá trị cốt lõi bên trong (chứ không phải nắm bên ngoài), đó là gì?

Vạn vật được hình thành từ 3 thể: rắn, lỏng và khí. Thể rắn và lỏng chịu tác dụng của lực hấp dẫn, còn thể khí thì bay lên trên (luật hấp dẫn không tạo tác). Hơi thở (thể khí) là sự sống: giá trị cốt lõi,…

Lãnh đạo cấp cao truyền đi/đào tạo phải mang lại giá trị đã có từ bên trong thông qua lời nói, ngôn từ, chữ viết, digital,..đều là ở thể khí. Và người tiếp nhận cũng phải có đẳng cấp, đỉnh giới cao để nắm bắt (người này cũng nắm nhiều kiến thức, trải nghiệm vạn vật: thể khí)

2 cuộc chiến tranh sinh tồn: cuộc chiến của Con (loài vật) và cuộc chiến của Người

Covid 19 là cuộc chiến tranh sinh tồn của Con tạo ra thể rắn trên sự chết của con người (xác con người trở về thể rắn): số liệu đến nay có hàng triệu người chết trên toàn thế giới.

Cây cối khi chỉ ở duy nhất thể rắn là củi đốt hoặc vật dụng (bàn,ghế,..) mà thôi. Lúc này, cây cối là chết. 

Tất cả vật dụng ở thể rắn là thể chết, nếu ta nắm giữ thể rắn thì đang nắm sống trong sự chết. Còn khi ta đấu tranh sinh tồn như Lão Tử, Trang Tử là cuộc chiến tranh sinh tồn của Người: thể khí: chết trong sự sống – tư duy của tự nhiên.

Như vậy, xét về doanh nghiệp:

1.Doanh nghiệp tồn tại bền vững nên ở thể khí: tạo ra giá trị cốt lõi, sứ mệnh, năng lực, bản đồ chiến lược  thỏa mãn nhu cầu: thị hiếu, thị trường và thị phần: mang lại hiệu quả. Và THƯƠNG HIỆU cũng là giá trị cốt lõi.

2.Tuyển dụng nhân viên tìm hiểu tận sâu trong lòng người ta (giá trị sống, giá trị cốt lõi hiện hữu)

3.Đào tạo –huấn luyện: tập trung thể khí: trung thành, trung thực, trung nghĩa,…

……

Thiền Không Sư

Tư duy (thể khí) không chỉ có trong Đạo, mà nó lớn hơn rất nhiều, mở rộng thêm góc nhìn trong Tự Nhiên. Đừng cố nắm giữ và cố tìm vật chất ở thể rắn và thể lỏng?

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành: giá trị cốt lõi

 

    .
    .
    .
    .