5 bài toán cần phải giải của giám đốc điều hành với doanh nghiệp đang khủng hoảng?

Giám đốc điều hành phải giải 5 bài toán cho doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn như thế nào?

Khi chúng tôi bắt đầu tham gia điều hành các doanh nghiệp rất lớn – hàng đầu ở Việt Nam lúc bấy giờ đang gặp rất nhiều khó khăn (gần như sẽ đóng cửa) như về ngành bao bì (sản xuất & thương mại), về xử lý môi trường (sản xuất & dịch vụ), về xây dựng (sản xuất cọc bê tông), về giặt ủi (dịch vụ): với vai trò là giám đốc điều hành, chúng tôi đã giải 5 bài toán và phân bổ nguồn lực hợp lý:

1.Bài toán về tài chính

-Làm sao cắt lỗ?

-Nợ ngân hàng cần trả?

-Thu hồi nợ?

-Lương nhân viên

-Nợ nguyên vật liệu….

Tất cả chi phí phải trả,…

2.Bài toán kinh doanh

Doanh số giảm do mất khách và thị trường, cần giải quyết

-Giữ khách hàng hiện có?

-Xử lý đơn hàng đang giao?

-Xử lý đơn hàng bị trả về?

-Xử lý hàng tồn kho?

-Kiểm soát các yếu tố đầu vào? ….

3.Bài toán về nhân sự

-Cán bộ và kỹ thuật có chuyên môn giỏi đã rời khỏi công ty: tìm cách thay thể?

-Đào tạo và sắp xếp lại nhân sự?

-Làm sao khơi dậy tinh thần và thái độ làm việc?…

4.Bài toán về sản xuất:

-Đàm bảo nguyên vật liệu, công cụ, nhân lực, phương tiện và tổ chức?

-Kế hoạch sản xuất?

-Xử lý khiếu nại khách hàng?

-Nút chai của quá trình sản xuất?

-Sản lượng và chất lượng?

-Tiến độ và năng suất?…

5.Bài toán chât lượng

-Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng theo từng khách hàng/đơn hàng cụ thể?

-Nguyên nhân và cách khắc phục hàng trả về?

-Kiểm soát chất lượng thực tế: đầu vào, mỗi công đoạn, trên dây chuyền và trước khi ra khỏi cổng nhà máy?….

Chúng tôi đã đối mặt các bài toán như vậy và đã có giải pháp rất tốt/phù hợp/thống nhất để đưa các công ty này vượt qua khó khăn: cắt lỗ và tạo ra lợi nhuận.

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành chuyên nghiệp

    .
    .
    .
    .