Công nghệ quản lý điều hành – Phần 2

Hệ thống các quy trình: giám đốc điều hành cần tập trung

CácThủ tục/Quy trình cốt lõi/bắt buộc của Doanh nghiệp phải có:

1.Thủ tục/Quy trình xem xét lãnh đạo

2.Thủ tục/Quy tình kiểm soát tài liệu và hồ sơ.

3.Thủ tục/Quy trình tuyển dụng và đào tạo

4.Thủ tục/Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

5.Thủ tục/Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

6.Thủ tục/Quy trình nguồn gốc sản phẩm

7.Thủ tục/Quy trình về sản phẩm

…….

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .