Tư vấn quản lý – số 15

TƯ VẤN QUẢN LÝ

ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Đánh giá và phân tích tình hình tài chính: Tư vấn giúp doanh nghiệp đánh giá và phân tích tình hình tài chính hiện tại, bao gồm việc xem xét báo cáo tài chính, lượng tiền mặt, tài sản và nợ phải trả. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ về sức khỏe tài chính của mình và đưa ra quyết định dựa trên thông tin đó.
 2. Lập kế hoạch tài chính: Tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu và chiến lược kinh doanh. Điều này bao gồm xác định nguồn vốn cần thiết, ước tính doanh thu và chi phí, và lập lịch thanh toán để đảm bảo sự ổn định tài chính.
 3. Định giá doanh nghiệp: Tư vấn giúp doanh nghiệp định giá công ty mình, đặc biệt khi liên quan đến việc huy động vốn hoặc bán cổ phần. Điều này bao gồm việc sử dụng các phương pháp định giá như phương pháp so sánh, phương pháp dòng tiền chiết khấu, hoặc phương pháp giá trị sổ sách.
 4. Chiến lược đầu tư: Tư vấn giúp doanh nghiệp xác định chiến lược đầu tư phù hợp, bao gồm việc lựa chọn giữ vốn, đầu tư vào mở rộng sản xuất hoặc đầu tư tài chính. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính và tạo ra lợi nhuận cao nhất.
 5. Quản lý rủi ro tài chính: Tư vấn giúp doanh nghiệp xác định và quản lý rủi ro tài chính như rủi ro liên quan đến thay đổi lãi suất, thay đổi giá cả, rủi ro tín dụng và rủi ro huy động vốn. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo ổn định và bảo vệ tài sản của mình.
 6. Huy động vốn: Tư vấn giúp doanh nghiệp tìm kiếm và lựa chọn các phương thức huy động vốn phù hợp như vay vốn ngân hàng, phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, hợp tác với đối tác hoặc nhà đầu tư. Điều này đảm bảo doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để thực hiện chiến lược kinh doanh.
 7. Quản lý tiền mặt: Tư vấn giúp doanh nghiệp quản lý tiền mặt hiệu quả, bao gồm việc dự báo và kiểm soát luồng tiền, tối ưu hóa quy trình thu chi, và đảm bảo sự thanh khoản đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính.
 8. Định danh và quản lý khách hàng: Tư vấn giúp doanh nghiệp xác định nhóm khách hàng mục tiêu, nắm bắt nhu cầu và ưu tiên của khách hàng, và xây dựng chiến lược tiếp cận để tăng doanh số và lợi nhuận.
 9. Phân tích đầu tư: Tư vấn giúp doanh nghiệp phân tích các cơ hội đầu tư mới, bao gồm việc xem xét lợi ích, rủi ro và tiềm năng sinh lợi từ các dự án đầu tư khác nhau. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh về việc đầu tư vào các nguồn tài nguyên có sẵn.
 10. Giám sát và đánh giá: Tư vấn giúp doanh nghiệp thiết lập các chỉ tiêu quản lý và đánh giá hiệu suất tài chính, từ đó cung cấp thông tin quan trọng để giám sát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo hướng tối ưu.

Lưu ý rằng những cách thức tư vấn này là cơ bản và có thể được tùy chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể. Một tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ xem xét tình hình và mục tiêu của doanh nghiệp để đưa ra các phương pháp tư vấn tốt nhất.

Tư vấn quản lý

  .
  .
  .
  .